Responsabilitat Social Corporativa

1. Objecte de la política

Aquest document recull la Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’YKK, que s’inspira en:

 • La Filosofia del Cicle del Bé: “Ningú no prospera tret que ofereixi benefici als altres”.
 • Els Principis de Direcció: “YKK cerca valor corporatiu de major significació en les àrees clau (clients, empleats, societat, productes, tecnologia, direcció i justícia)”.
 • Els seus Valors fonamentals:

No témer al fracàs, l’experiència és la base de l’èxit.

Crear oportunitats per als empleats.

Insistir en la qualitat de tot.

Fomentar la confiança, transparència i respecte.

Els principis que es recullen en la present Política de RSC inspiren les actuacions i decisions relacionades amb la gestió dels Grups d’Interès, així com qualsevol tema relacionat amb la RSC d’YKK España.

2. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política de RSC és d’aplicació en YKK España i és d’obligat compliment per a tot el seu personal.

3. Principis que regeixen la relació amb els Grups d'Interès

A continuació, es recullen els principis que regeixen la relació d’YKK España amb cada Grup d’Interès, reflectint les necessitats i expectatives d’aquells qui es relacionen amb l’empresa o es veuen afectats per la seva activitat.

Els principis que regeixen la relació de YKK España amb els seus clients són els següents:

 • Proporcionar productes segurs, fiables i atractius per als clients.
 • Esforç constant per millorar la qualitat i el cost dels productes, sistemes i nivell de servei, mitjançant una política de millora contínua.

Els principis que regeixen la relació de YKK España amb els seus empleats són els següents:

 • Profund respecte pels drets humans, dignitat, pluralitat i igualtat d’oportunitats per a tots els empleats, sense cap tipus de discriminació.
 • Compromís per aconseguir unes condicions de treball segures.

Els principis que regeixen la relació de YKK España amb la societat són els següents:

 • Compromís a respectar el medi ambient com una de les majors prioritats.
 • Contribuir a la creació d’una societat sostenible, millorat contínuament la gestió ambiental.
 • Promoció econòmica de la zona mitjançant la compra de productes o serveis locals.

Els principis que regeixen la relació de YKK España amb els seus accionistes són els següents:

 • Mantenir una bona reputació de l’empresa.
 • Obtenir rendibilitat del negoci, prioritzant la reducció de costos i aconseguir la viabilitat de l’empresa a llarg termini.
 • Gestionar la informació adequadament per possibilitar un correcte funcionament del negoci.

Els principis que regeixen la relació de YKK España amb els seus proveïdors són els següents:

 • Vetllar perquè les transaccions comercials es realitzin de manera justa i equitativa.
 • Prohibició de qualsevol actuació relacionada amb conflictes d’interès o pràctiques no ètiques.
 • Reconèixer la importància d’altres centres del Grup YKK com a proveïdors.

Els principis que regeixen la relació de YKK amb l’administració són els següents:

 • Donar ple compliment a totes les lleis i regulacions vigents i aplicables.
 • Desenvolupar i mantenir bona relació amb els diferents nivells de l’administració pública.

4. Compliment de la Política de Responsabilitat Social Corporativa

Per garantir el compliment de la Política de RSC, YKK disposa de la figura del Compliance Officer, sent el seu objectiu la vigilància del compliment dels principis d’actuació recollits en aquest document.

5. Comunicació de les actuacions de Responsabilitat Social Corporativa

La transparència és un dels valors fonamentals d’YKK en què s’inspiren les activitats de comunicació amb els seus grups d’interès.

Desplaçat dalt de tot